ไร้คอนเซปต์

ทั่วไป => ทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: Deksa ที่ ตุลาคม 21, 2009, 05:29:20 PMหัวข้อ: ว่าด้วยเรื่องการจีบผู้ชาย
เริ่มหัวข้อโดย: Deksa ที่ ตุลาคม 21, 2009, 05:29:20 PM
จี บ ผู้ ช า ย รู ป ห ล่ อ ต้ อ ง ง้ อ เ ก่ ง
จี บ ผู้ ช า ย เ รี ย น เ ก่ ง ต้ อง ใ ห้ ส อ น
จีบ ผู้ ช า ย ซื่ อ บื้ อ ต้ อ ง อ อ น ซ อ น
จี บ ผู้ ช า ย ใ จ ร้ อ น ต้ อ ง ผ่ อ น ต า ม
จี บ ผู้ ช า ย ร ว ย ท รั พ ย์ ต้ อ ง ไ ฮ โ ซ
จี บ ผู้ ช า ย คุ ย โ ม้ ต้ อ ง ห มั่ นถ า ม
จี บ ผู้ ช า ย ห ล า ย ใ จ ต้ อ งห ล า ย ต า ม
จี บ ผู้ ช า ย ล ว น ล า ม ต้ อ ง รั ก น ว ล
จี บ ผู้ ช า ย น่ า รั ก อ ย่า จี บ เ ล่ น
จี บ ผู้ ช า ย เ ยื อ ก เ ย็ น อ ย่ า ใ จ ร้ อ น
จี บ ผุ้ ช า ย รุ่ น น้ อ ง ต้ อ ง ห มั่ น ส อ น
จี บ ผุ้ ช า ย รุ่ น พี่ ต้ อ ง เ ชื่ อ ฟั ง
จี บ ผู้ ช า ย นิ สั ย ดี ต้ อ ง ดี ด้ วย
จี บ ผู้ ช า ย ห ล่ อ ร ว ย อ ย่ า ใ ช้ เ ก่ ง
จี บ ผู้ ช า ย อ า ร ม ณ์ ดี ต้ อ ง ค ลื่ น เ ค ร ง
จี บ ผู้ ช า ย เ อ าใ จ เ ก่ ง ต้ อ ง ขี้ ง อ น
จี บ ผู้ ช า ย ต อ แ ห ลอ ย่ า ไ ป จี บ มั น
จี บ ผู้ ช า ย ห วั ง ฟั น ใ ห้ ห่ า ง เ หิ น
จี บ ผู้ ช า ย ขี้ ย า ใ ห้ รี บ เ มิ น
จี บ ผู้ ช า ย ขี้ เ สิ น ต้ อ ง ห ล อ ก ล ว ง
จี บ ผู้ ช า ย ขี้ เ ห ง า ต้ อ ง โ ท ร ห า
จี บ ผู้ ช า ยเ ล่ น กี ฑ า ต้ อ ง แ อ บ ป ลื้ ม
จี บ ผู้ ช า ย นั ด เ จ อ อ ย่ า ขี้ ลื ม
จี บ ผู้ ช า ย ขี้ หึ ง ต้ อ ง รั ก เ ดี ย ว
จี บ ผู้ ช า ย บ้ า น ใ ก ล ต้ อ ง คิ ด ถึ ง
จี บ ผู้ ช า ย ลึ ก ซึ่ งต้ อ ง ห่ ว ง ห า
จี บ ผู้ ช า ย ป า ก ห ว าน ต้ อ งเ จ้ า น้ำ ต า
จี บ ผู้ ช า ยใ จก ล้ า ต้ อ ง ชื่ น ช ม
จี บ ผู้ ช า ย ผิ ว ค ล้ำ เ ร า ต้ อ ง ข า ว
จี บ ผู้ ช า ย ผิ ว ขา ว เ ร า ต้อ ง ส ว ย
จี บ ผู้ ช า ย บ้ า กา มเ ร า ก็ ซ ว ย
จี บ ผู้ ช า ย ห น้ า ส ว ย ร ะ วั ง ก ร ะ เ ท ย
 !ssm11


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องการจีบผู้ชาย
เริ่มหัวข้อโดย: DragonForce ที่ ตุลาคม 21, 2009, 07:06:14 PM
เป็นกลอนสุภาพเชียว   !see22


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องการจีบผู้ชาย
เริ่มหัวข้อโดย: devilszaa ที่ ตุลาคม 23, 2009, 01:29:52 PM
เป๊ะเลยย !แจ่ม


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องการจีบผู้ชาย
เริ่มหัวข้อโดย: IRPCCAZZ01 ที่ ตุลาคม 23, 2009, 11:21:07 PM
เหอะๆ


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องการจีบผู้ชาย
เริ่มหัวข้อโดย: nongaunka ที่ พฤศจิกายน 08, 2009, 06:03:57 PM
ดีใจมากมาย555


หัวข้อ: ว่าด้วยเรื่องการจีบผู้ชาย
เริ่มหัวข้อโดย: comcom ที่ มกราคม 27, 2010, 05:42:39 PM
จิง.. !ssm11


หัวข้อ: Re: ว่าด้วยเรื่องการจีบผู้ชาย
เริ่มหัวข้อโดย: Budsaba ที่ มีนาคม 16, 2010, 05:51:58 PM
ช่ายเรย