ไร้คอนเซปต์

Smart Phone Club & Computer Webmaster Programmer => Android Club : คลับของคนใช้แอนดรอยสมาทโฟน => ข้อความที่เริ่มโดย: bigo12390 ที่ มกราคม 29, 2007, 07:23:08 PMหัวข้อ: กวนๆ
เริ่มหัวข้อโดย: bigo12390 ที่ มกราคม 29, 2007, 07:23:08 PM
ใครอ่านแล้วฮาก็    โหวดกันนะครับ
 !คาคาชิ  !ซากุระ  !นารุโตะ  !กาอะระ  !เนจิ  !ไอ้ฟักเอ้ย!!

SmS กวนๆ
1. เ ห นื อ ก ะ ปิ คื อ ป ล า ร้ า เ ห นื อ ป ล า ร้ า คื อ เ ธ อ
2. เ ธ อ ส ว ย เ ธ อ น่ า รั ก ถ้ า ฉั น ช ม แ ฟ น ฉั น อ ย่ า ง นี้ เ ค้ า จ ะ ช อ บ ไ ห ม
3. เ ธ อ อ า จ เ ป็ น ค น เ ล ว ใ น ส า ย ต า ใ ค ร ต่ อ ใ ค ร แ ต่ สำ ห รั บ ฉั น...เ ธ อ จั ญ ไ ร ก ว่ า ใ ค ร ทุ ก ค น
4. รั ก เ ธ อ น่ ะ รั ก ม า ก แ ต่ ป า ก บ อ ก ว่ า ไ ม่ ด่ า เ ธ อ ทุ ก ค รั้ ง เ พ ร า ะ ว่ า อ า ย เ รี ย ก เ ธ อ ว่ า ค ว า ม เ พ ร า ะ ว่ า รั ก
5. ห ยิ บ ค ว า ม ต อ แ ห ล ม า สั บ ๆ ๆ ๆ ๆ เ ก็ บ ก ว า ด ค ว าม แ ร ด ม า เ ท ทิ้ ง อ ย่ า ใ ห้ เ ห ลื อ ค ว า ม โ ง่ ค ว า ม ห ยิ่ ง แ ค่ นี้ ชี วิ ต ข อ ง เ ธ อ จ ะ ดู ดี ขึ้ น
6. อ ย า ก รั ก เ ธ อ ใ ห้ ม า ก ๆ อ ย า ก จ ะ ม า อ ยู ใ ก ล้ ๆ อ ย า ก จ ะ บ อ ก ว่ า ห่ ว ง ใ ย แ ต่ ทำ ไ ม่ ไ ด้ ...เ พ ร า ะ ต อ แ ห ล ไ ม่ เ ป็ น
7. ซ่ า ๆ อ ย่ า ง เ ธ อ ต้ อ ง เ จ อ บ้ า ๆ อ ย่ า ง ฉั น
8. ถ้ า รั ก กั น จ ริ ง เ ธ อ ต้ อ ง วิ่ ง ม า ห อ ม แ ก ล้ ง
9. เ บื่ อ ห ม อ น ข้ า ง เ ต็ ม ที อ ย า ก มี เ ธ อ ไ ว้ ก อ ด น อ น
10. ฉั น คิ ด ถึ ง เ ธ อ เ ห ลื อ เ กิ น ช่ ว ย บ อ ก ป ร ะ โ ย ค นี้ ค น ข้ า ง ๆ
11. อึ ไ ม่ อ อ ก บ อ ก เ ร า ไ ด้ จ ะ เ อ า ร ะ เ บิ ด ไ ป ยั ด ก้ น เ ธ อ
12. แ น่ จ ริ ง ม า เ ป็ น แ ฟ น กั น ม้ า .. . . . .
13. ก ด E N T E R ใ น ใ จ เ มื่ อ ไ ด้ พ บ ค น ที่ ใ ช่ คื อ เ ธ อ
14. HAPPY BIRTHDAY ห า ก คิ ด จ ะ รั ก ฉั น ข อ ใ ห้ เ ธ อ ส ม ป ร า ร ถ น า
15. HAPPY BIRTHDAY ข อ ใ ห้ ค น น่ า รั ก อ ย่ า ง ฉั น เ ป็ น แ ฟ น
16. ฉั น เ ห มื อ น ด า ว ค้ า ง ฟ้ า ส่ ว น เ ธ อ เ ห มื อ น ป ล า ร้ า ข้า ง ปี
17. เ มื่ อ ไ ด้ ค บ กั บ เ ธ อ ฉั น จึ ง รู้ ว่ า น ร ก มี จ ริ ง
18. วั น นี้ ห้ า ม ต อ แ ห ล แ ม่ เ ธ อ ฝ า ก ม า บ อ ก
19. ฉั น รั กเ ธ อ เ ห ลื อ ล้ น ข น า ด ต อ น น อ น ยั ง ก ร น ว่ า รั ก เ ธ อ
20. นั่ ง เ ห ม่ อ เ ชี ย ว น ะ คิ ด ถึ ง ฉั น ห ร อจ๊ ะ ค น ดี
21. อ า ก า ร ไ ข้ ข อ ง ฉั น คื อ ห า ย ใ จ เ ป็ น เ ธ อ แ ล ะ ล ะ เ ม อ เ ป็ น ค ว า ม รั ก
22. ไ ม่ ห ว ง ไ ม่ หึ ง แ ต่ ถ้ า เ ห็ น ค ว ง ค น อื่ น อี ก ค รั้ ง นึ ง มึ ง ต า ย
23. เ ค ย เ ห็ น ห น้ า แ ฟ น ฉั น ไ ห ม ไ ป ส่ อ ง ก ร ะ จ ก ดู ดิ
24. เ ค ย เ ห็ น ห น้ า ค น ที่ ฉั น อ ย า ก จ ะ ต บ ไ ห ม ไ ป ส่ อง ก ร ะ จ ก ดู ดิ
25. เ ค ย เ ห็ น ค น บ้ า ไ ห ม ไ ป ส่ อ ง ก ร ะ จ ก ดู ดิ
  !โห  !ดีใจมากมาย  !เขิล  !ยิ้ม  !ชิวๆ  !ส่งซิกซ์  !เคือง  !หือ  !แบร่ๆ  !แงๆ  !เมิงตาย  !ส่งตาหวาน  !โกรธ  !ไอ้ฟักเอ้ย!!

SmS 2
1. อย่าหลอกฉันอีกต่อไปเลย เธอเป็นกระเทยใช่ป่ะ
2. ตั้งแต่เธอใช้วิกซอล ปากเธอดูสะอาดขึ้นเป็นกอง
3. พี่จ๋าหล่อจังเลย...มีกระเทยเขาฝากชม
4. น่ารักมั่กๆ..ใครก็ไม่รู้ไม่ใช่เธอ
5. ยอมรับว่าเธอน่ารักที่สุดในเขาดิน
6. เธอไม่ได้บ้าหลอก เธอบ้าจริงๆ
7. อากาศบนคานทองเป็นไงบ้าง
8. สุมหัวคุยกัน ไม่กลัวนอชนกันบ้างหรอจ๊ะ
9. ผิดไหมถ้าฉันคิดจะรัก...คนอื่นที่ไม่ใช่เธอ
10. น่ารักเหลือเกิน หมาที่เธอชูงมาเมื่อเช้า
11. ความรักไม่มีขายอยากได้ให้รีบมาขอ
12. น้ำขึ้นให้รีบตัก มีคนมารักอยากทำเล่นตัว
13. เธอน่ารักมากมาย น่าตายมากๆ
14. ทำเป็นคิขุไร้เดียงสา ที่แท้อย่างหนาตาช้าง
15. แฟนใครก็ไม่รู้ ยิ่งดูยิ่งน่าเตะ
16. งอนนิดหน่อย ก็พอน่ารัก งอนมากนัก ชักน่าเตะ
17. เพราะมีเธอเป็นกำลังใจ ฉันถึงหมดกำลังใจไปทุกที
18. อยากรวยไหมงวดนี้ 532
19. ฉันน่ารักตั้งแต่เกิดเลยอ้ะ สาบานได้
20. สบายดีรึเปล่า ได้ข่าวว่าใกล้บ้า
21. พรุ่งนี้จะให้แม่มาขอ...ยืมตังค์
22. พรุ่งนี้จะให้แม่มาขอ...ร้อง ให้เลิกแร่ดซะที
23. เมาทุกวัน เพราะเธอไม่รัก
24. อาจแกล้งด่าเธอบ้างบางครั้ง อาจนินทาเธอบางหน อาจลืมไปว่าเธอเป็นคน แต่จะอดทนคบกับเธอ
25. นักศิลป์ใช้อารมณ์ผสมสี นักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียง นักพูดใช้อารมณ์ผสมสำเนียง นักกีฬาบนเตียงใช้อารมณ์ผสมพันธุ์

  !ไอ้ฟักเอ้ย!!


หัวข้อ: Re: กวนๆ
เริ่มหัวข้อโดย: sukapongsk ที่ มกราคม 30, 2007, 06:35:07 PM
 !เรอเยี่ยมคับผม


หัวข้อ: Re: กวนๆ
เริ่มหัวข้อโดย: Arkaradet ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2007, 07:43:16 PM
กวนได้ใจผมดีมาก ๆ คับ   ว่าง ๆ ก็ส่งมาที่ mail  ผมหน่อยนะคับ  wareede_ton@hotmail.com  นะคับ  ขอบคุณล่วงหน้า